obuda-logo

Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Rendeletek

utoljára frissítve: 2018. szeptember 20. csütörtök

A helyi rendeletalkotás folyamata

A helyi rendeletalkotás folyamata

 Alapul szolgáló fontosabb jogszabályok

Alaptörvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
Jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet

A helyi önkormányzat rendelete

A helyi önkormányzat rendelete (a továbbiakban: Ör.) jogszabály, amely a jogszabályi hierarchia legalsó szintjén helyezkedik el. A helyi önkormányzat rendeletében a helyi társadalmi viszonyokat szabályozhatja eredeti jogalkotói hatáskörben vagy törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására.

Eredeti jogalkotói jogkörben az önkormányzat akkor alkothat rendeletet, ha az adott ügy a feladatkörébe tartozik és nincs olyan magasabb szintű jogszabály, amely az adott társadalmi viszonyt szabályozza.

Az Ör. területi hatálya partikuláris jellegű, azaz csak a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki, és az Ör. személyi hatálya is ehhez igazodik – kizárólag az önkormányzat közigazgatási területén „tartózkodó” természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre fejthet ki joghatást, vagyis jogviszonyokat keletkeztethet, módosíthat és szüntethet meg.

A Főváros esetében egyes társadalmi viszonyok rendezésére a Fővárosi Önkormányzat rendelkezik jogalkotási felhatalmazással.

Az Ör. érvényes létrejöttéhez az alábbi 5 feltételnek együttesen fent kell állnia:

  1. a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik az adott ügy
  2. a helyi önkormányzat rendelkezik (akár eredeti, akár származékos) jogalkotási jogkörrel az adott helyi társadalmi viszony szabályozására
  3. az Ör-t a képviselőtestület fogadta el az irányadó eljárási rend szerint (minősített többséggel)
  4. az elfogadott Ör-t a polgármester és a jegyző aláírta
  5. a polgármester és a jegyző által aláírt Ör-t a helyben szokásos módon kihirdetették (polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 5 napra történő kifüggesztés)

 

Rendelet-tervezet előkészítése

Rendelet alkotását bármelyik képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság, a nemzetiségi önkormányzatok és a jegyző írásban kezdeményezheti a polgármesternél.

A rendelet-tervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik a tárgy szerint illetékes bizottság közreműködésével.

A rendelet-tervezeteket társadalmi véleményezésre kell bocsátani. A társadalmi véleményezés eljárásáról itt olvashat bővebben.

A képviselőtestület a rendelet-tervezetet – a módosításról, a technikai jellegű deregulációs újraszabályozásról, és a kerületi szabályozási tervről szóló rendelet-tervezet kivételével – két fordulóban tárgyalja. Az első fordulóban határozattal meghatározza a rendelet elveit, majd a második fordulóban minősített többséggel elfogadja a rendeletet.

 

Rendeletalkotás

A rendeletalkotás a képviselőtestület át nem ruházható hatásköre. A rendeletet a képviselőtestület minősített többséggel (megválasztott képviselők több mint fele) fogadja el.

Az elfogadott önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal Fő tér 3. sz. főépületének földszintjén lévő hirdetőtáblán 5 napra való kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A kihirdetés megtörténtét a jegyző az eredeti, papír alapú rendelet előlapján záradékkal igazolja.

Közzététel

Az elfogadott önkormányzati rendeletek, módosítás esetén a legutolsó módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegváltozat az önkormányzat honlapján itt elérhető.

Bizonyos esetekben – jellemzően a polgárok széles körét érintő változások esetén – a Képviselőtestület egyedileg (az adott rendelet záró rendelkezésében) dönt az önkormányzati rendelet Óbuda Újságban való közzétételéről is. Ilyenkor az elfogadott rendelet teljes szövege az Óbuda Újságban is megjelenik.

2013. július 1-jétől az önkormányzati rendeletek is elérhetők lesznek a Nemzeti Jogtárban (www.njt.hu).

Az elfogadott rendeletek előkészítésével kapcsolatos dokumentumok (képviselőtestületi előterjesztés, rendeletek indokolása, a szövegváltozást bemutató segédlet, társadalmi véleményezés összefoglalója – amennyiben a rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre lett bocsátva és érkezett hozzá észrevétel) az önkormányzat honlapján itt elérhető.

Az elfogadott rendeletek esetén a jogforrás (önkormányzati rendelet) megjelölését követően lábjegyzetben található, hogy az adott rendeletet a képviselőtestület melyik ülésen fogadta el.

Az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetű szövegváltozata az alaprendeletnél található.

Például: a 43/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a 3/1999. (I. 29.) önkormányzati rendeletet módosítja. A módosító jogszabály a 2012-ben elfogadott rendeletek között található. Az 1999-ben elfogadott rendeletek között található az alaprendelet, vagyis a 3/1999. (I. 29.) önkormányzati rendelet. Ezt megnyitva érhető el a legutolsó módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegváltozat.

A rendelet címét követően minden esetben feltüntetésre kerül a módosító rendelet száma is, amely alapján ellenőrizhető, hogy a keresett módosítást az egységes szerkezetű szövegváltozat tartalmazza-e.

Az elfogadott önkormányzati rendeletek eredeti papír alapú változata, módosítás esetén a rendelet legutolsó, illetve korábbi egységes szerkezetű szövegváltozatai papír alapon, valamint az elfogadott rendeletek előkészítésével kapcsolatos dokumentumok papír alapon a Szervezési Osztály Testületi Csoportján (Fő tér 3. I. em. 28. sz.) – ügyfélfogadási időben – megtekinthetők.

A rendeletekkel kapcsolatban felmerülő érdemi kérdésekre, észrevételekre a tárgykör szerint illetékes szervezeti egység tud választ adni. A Szervezési Osztály Testületi Csoportjának Fő tér 3. I. em. 28. sz. helyiségében dolgozó munkatársai készséggel nyújtanak segítséget az egyes rendeletek esetében az illetékes szervezeti egység elérhetőségéről.

 

© 2010-2018. Obuda.hu - Minden jog fenntartva.